Algemene verkoopsvoorwaarde mediamix productions

1. Onze prijzen zijn informatief gegeven onder voorbehoud van recht op wijziging. De opgave van leveringsdatum eveneens. Vertraging van de levering kan in geen enkel geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen, noch tot ontbinding van de overeenkomst leiden.

2. De klant is gehouden de inhoud van de produktie te beluisteren alvorens akkoord te tekenen. Geen correctie of wijziging zal kosteloos worden uitgevoerd indien de fout aan de klant te wijten is.

3. De vooropgestelde teksten worden door Mediamix Productions bvba enkel onder getypte vorm aanvaard. Mediamix Productions bvba blijft de vrijheid behouden om eventuele tekstwijzigingen door te voeren.

4. Een product omschreven als “lokale radiospot” en/of “regionale radiospot” mag slechts in één provincie gebruikt worden en daarbij maximum op twee lokale radio’s. Eventuele afwijkingen moeten uitdrukkelijk door Mediamix Productions bvba worden toegestaan.

Uitzendrechten voor één jaar op één lokaal radiostation of publiek gebruik worden pas toegestaan volledige betaling van deze factuur.

Uitzenden of publiek gebruik voor volledige betaling van deze factuur is niet toegestaan.

5. Een product omschreven als “regionale TV-spot” mag slechts in één provincie gebruikt worden en daarbij maximum op twee regionale TV-stations binnen die provincie. Eventuele afwijkingen moeten uitdrukkelijk door Mediamix Productions bvba worden toegestaan.

6. Onze facturen zijn steeds contant en aan ons adres betaalbaar, zonder korting, na ontvangst van de factuur, tenzij anders bedongen werd. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met 1% verwijlintrest per begonnen maand vanaf de facturatiedatum tot volledige betaling. In zulk geval zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitair en onherroepelijk schadebeding een vergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 20% van het factuurbedrag.

7. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Indien na het afsluiten van de overeenkomst de koper zijn verplichtingen niet nakomt, bv. nalaat te betalen of het feit dat een wisselbrief of orderbrief geprotesteerd wordt, behouden wij ons het recht voor deze overeenkomst, alsmede andere in uitvoering zijnde overeenkomsten te schorten of te annuleren zonder vooropzeg, zonder dat wij hiervoor tot schadeloosstelling kunnen gehouden zijn, terwijl wij recht op schadeloosstelling houden. In dit geval behouden wij ons het recht voor de geleverde goederen terug te nemen, zonder afbreuk te doen van het geleden nadeel en worden alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddeliijk eisbaar zonder dat hiervoor een ingebrekestelling zou vereist zijn.

8. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

9. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.

10. Klachten betreffende ten eerste, niet goed uitgevoerde werken, of, ten tweede, betreffende vermeldingen op factuur, moeten om geldig te zijn schriftelijk, per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen, in het eerste geval, na uitvoering van de werken of na levering gedaan worden en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen en in het tweede geval, na ontvangst van de factuur. Na die tijd zal een gebeurlijke klacht niet meer ontvankelijk zijn. Ingeval van gegrondheid van de klacht is buiten het loutere herstel van de fout geen recht op schadeloosstelling, intrest of terugbetaling mogelijk.

11. De huidige verkoopsvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klant aangenomen. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.